Disclaimer

1. Onderwerp

1.1

Door op de website http://www.Kurisotofa.be te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart U zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt U zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

1.2

E-mailberichten afkomstig van Kurisotofa.be, incl. eventuele bijlage(n), zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien U niet de geadresseerde bent, verzoeken wij U betreffend e-mailbericht aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Kurisotofa.be is niet aansprakelijk voor virussen in deze e-mailberichten en/of bijlage(n). Kurisotofa.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen of ontvangen van de inhoud van dit bericht.

2. Uitbater

De huidige website is eigendom van en wordt uitgebaat door Kurisotofa.be, met zetel Ter Lindenstraat 31, 8792 Desselgem en met ondernemingsnummer BE 0895.045.031.

3. Toegankelijkheid

3.1

De huidige website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Kurisotofa.be waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo U, om welke reden dan ook, (een deel van) de huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2

De huidige website wordt enkel met een informatief doel aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk on-line geplaatst zijn. Het is tevens strikt verboden de huidige website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de huidige website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1

Het concept, de inhoud en de lay-out van deze website, met inbegrip van de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, foto's, animaties en audivisuele werken, de data en alle andere onderdelen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Kurisotofa.be of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen U erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt U geen enkel recht hierop.

4.2

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

4.3

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden on-line te plaatsen, geeft U automatisch aan Kurisotofa.be gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van Uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken op deze website.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Algemeen

De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van de huidige website gebeurt steeds onder Uw eigen verantwoordelijkheid. Kurisotofa.be kan geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze website, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien Kurisotofa.be gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

5.2 Gegevens

Kurisotofa.be zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Kurisotofa.be kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Kurisotofa.be kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van de huidige website. Kurisotofa.be kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die U zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op de huidige website.

5.3 Toegankelijkheid

Kurisotofa.be zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Kurisotofa.be heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Kurisotofa.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de huidige website.

5.4 Virus

Alhoewel Kurisotofa.be zijn beste middelen inzet om de huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Kurisotofa.be kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Kurisotofa.be raadt U ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van Uw computer te voorkomen. Zo U de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in de huidige website wordt U uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.5 Links

De huidige website bevat o.m. links naar websites of pagina's van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze websites staan niet noodzakelijkerwijs onder controle van Kurisotofa.be en worden evenmin aanbevolen of goedgekeurd door Kurisotofa.be. Kurisotofa.be verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en gaat ook niet na of de inhoud van deze websites wijzigt. Kurisotofa.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de kenmerken of de goede werking van externe websites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die websites kunnen voortvloeien.

5.6 Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, kredietkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Kurisotofa.be zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Kurisotofa.be raadt U ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van Uw persoonlijke gegevens.

6. Privacy statement

6.1 Algemeen

Kurisotofa.be hecht belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De persoonsgegevens die Kurisotofa.be verzamelt (bvb. bij registratie op de website of de nieuwsbrief), vallen onder toepassing van artikel 4, paragraaf 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct marketing kan aangewend worden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

6.2 Recht op inzage

Conform de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kurisotofa.be, Ter Lindenstraat 31, 8792 Desselgem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

6.3 Log-bestanden

Kurisotofa.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type internetbrowser, IP-adres of het besturingsprogramma van de gebruiker, of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar deze website geleid werd, of waarlangs de gebruiker deze verlaat. Deze gegevens worden verzameld in zogenaamde 'log-bestanden', en zullen door Kurisotofa.be gebruikt worden om deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

6.4 Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze website naar de internetbrowser van de gebruiker gestuurd worden teneinde terugkerende bezoekers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden.
Kurisotofa.be behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om de gebruiker een gepersonaliseerde versie van deze website aan te bieden. Deze cookies worden echter niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Het staat de gebruiker vrij om het gebruik van deze cookies uit te schakelen, of om deze nadien van de harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser. Het is mogelijk dat de gebruiker in dat geval bepaalde onderdelen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken.

7. Diversen

7.1 Forum

Zo deze website een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat U hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

7.2 Hyperlinks

Zolang Kurisotofa.be op voorhand op de hoogte gebracht wordt, staat het iedereen vrij om hyperlinks naar deze huidige website te zetten, met als enige beperking dat enkel publiek toegankelijke pagina's met HTML-inhoud getarget mogen worden. Deze laatste voorwaarde betekent ook dat hyperlinks naar afbeeldingen, media-bestanden of andere documenten zonder HTML-inhoud uitdrukkelijk niet toegestaan zijn.

7.3 Spam

Kurisotofa.be verstuurt geen spam. Indien U een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Kurisotofa.be ontvangt, dan sluit die aan op Uw vraag of verzoek. Zo U alsnog ongewenst e-mails vanwege Kurisotofa.be ontvangen heeft, kan U dat melden via info@kurisotofa.be en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat U geen ongewenste e-mails meer ontvangt.

7.4 Berichten

Op deze website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, enz.) van derden opgenomen worden. Kurisotofa.be behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Kurisotofa.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Kurisotofa.be op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo U een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze website, verbindt U er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Kurisotofa.be tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen U op deze website geplaatst heeft.

8. Slotbepalingen

8.1 Ongeldigheid

Deze disclaimer samen met de privacy statement is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Kurisotofa.be deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

8.2 Bevoegde rechtbank

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Kortrijk.

8.3 Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8.4 Disclaimer

Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

8.5 Vragen

Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar info@kurisotofa.be of schrijven naar Kurisotofa.be, Ter Lindenstraat 31, 8792 Desselgem.
Huidige versie is in voege getreden op 1 juli 2009.