Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten met Kurisotofa.be. De klant verklaart de verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Offertes

Offertes zijn louter indicatief. De geldige prijzen en leveringsvoorwaarden zijn deze vermeld op een ondertekend bestelformulier.

3. Aanlevering klant

3.1 Informatie

De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der bestelde opdrachten te verlenen.

3.2 Materiaal

Het publicitaire materiaal benodigd voor het ontwerpen of aanpassen van een website dient door de klant te worden aangeleverd. Dit moet gebeuren binnen een termijn van max. 4 weken na het ondertekenen van het bestelformulier. Indien mogelijk, dient het materiaal geleverd te worden op elektronische gegevensdrager(s). Is dit niet het geval, dan heeft Kurisotofa.be het recht een vergoeding aan te rekenen voor het verwerken en digitaliseren van drukwerk naar digitale standaarden.

3.3 Gebrekkige of onvolledige aanlevering

Bij gebrekkige of onvolledige aanlevering van informatie of materiaal, voert Kurisotofa.be de bestelde opdrachten uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van het bestelformulier, waarna de klant wordt gefactureerd.

4. Klachten

Klachten met betrekking tot onze diensten, facturen of factuurvoorwaarden zijn slechts ontvankelijk, zo deze aangetekend aan ons worden gericht binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag der levering der diensten, respectievelijk vanaf de factuurdatum. Klachten betreffende de aard, kwaliteit of zichtbare gebreken der uitgevoerde opdrachten dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de afwerking der opdrachten.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde diensten.

5. Leveringstermijn

Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik der totstandkoming der overeenkomst en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering der opdrachten of zo de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren opdrachten aanvraagt.

6. Hosting & domeinnamen

6.1 Domeinnamen

Door het ondertekenen van een bestelformulier aanvaardt de klant expliciet de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratie-instanties. In België is dit DNS vzw. Een kopie van hun voorwaarden kan men hier terugvinden.

6.2 Verlenging contracten

Domeinnaam- en hostingcontracten worden automatisch verlengd door Kurisotofa.be na vervaldatum. Vernieuwingsfacturen worden in principe opgesteld de kalendermaand voor de vervaldatum. Contracten kunnen opgezegd worden per aangetekend schrijven uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum.

6.3 De-activatie domeinnamen

Bij niet-betaling van de verschuldigde vergoedingen voor domeinnamen op de vervaldag van de factuur wordt het domein geschrapt, en blijven de tegoeden verder onverminderd inbaar. Heractivatie (indien nog mogelijk) gebeurt slechts na betaling van de openstaande tegoeden en bijkomende heractivatiekosten.

7. Betaling

7.1 Korting

De klant heeft geen recht op korting contant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

7.2 Betalingstermijn

De ontvangen facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van max. 30 dagen na ontvangst van de factuur. Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar.

7.3 Wanbetaling

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse intrest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.

7.4 Europese wet

Kurisotofa.be verwijst naar de Europese wet die in werking trad op 8 augustus 2002, waarbij iedere zelfstandige en/of vennootschap de wettelijke intresten en schadebeding verschuldigd is indien de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschreden is.

8. Eigendom

Het ontwerp van websites blijft eigendom van Kurisotofa.be volgens geldend Europees recht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door beide partijen. De klant kan overgaan tot de aankoop van eventueel bronmateriaal mits een afzonderlijk en ondertekend bestelformulier, waarbij de prijs onderling overeen te komen is. Alle eigendomsrechten gelden voor de broncode, databasesystemen en -ontwerpen, fotografisch en grafisch materiaal, filmbeelden, logo-ontwerpen, website-ontwerpen, interfaces,… Deze lijst is niet exhaustief. Kurisotofa.be heeft alle rechten op deze systemen en ontwerpen.
Kurisotofa.be heeft uiteraard geen rechten op door de klant aangeleverd materiaal en inhoud, op webpagina's of op databases, die eigendom zijn van de klant.

9. Hernieuwing

Zie 6.2.

10. Recht op referentie

Zonder schriftelijk tegenakkoord, verklaart de klant er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat Kurisotofa.be een referentie plaatst op de afgeleverde werken. Een referentie is een verwijzing naar de website van Kurisotofa.be. De manier waarop dit gebeurt kan contractueel vastgelegd worden: in de broncode en/of op de pagina's/schermen. Indien een dergelijke afspraak ontbreekt, heeft Kurisotofa.be de vrije keuze over de uitvoeringsvorm, met dien verstande dat de verwijzing discreet dient aangebracht te worden.

11. Bevoegdheid

Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.